Vážení rodiče,

S radostí vítám Váš zájem o křest vašeho dítěte. Než přijdete na farní úřad, požádat o křest, věnujte prosím pozornost následujícím informacím: V naší farnosti se křtí děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště na území naší farnosti.

Rodiče, kteří mají trvalé bydliště v jiné farnosti a chtějí pokřtít dítě v našem kostele, jsou povinni tuto událost hlásit Farnímu úřadu v místě svého bydliště a až poté s písemným potvrzením příslušného farního úřadu se přihlásí k nám.

Funkce kmotra (kmotry) může plnit pouze osoba starší 16 let pokřtěná v římskokatolických církvích.

Osoby starší 14 let, které mají zájem o svůj křest se osobně přihlásí na našem úřadě.Je třeba počítat s tím, že příprava ke křtu dospělých trvá přibližně 1 rok.

1. Proč vůbec toto poučení?

- Dlouhodobá situace minulých let překážela a mnohdy dokonce zabraňovala lidem ke křesťanskému vzdělání a vedení pravidelného náboženského života. Tímto to dnes celé generace lidí nemají snadné, aby měli správnou a plnou představu o křtu. Proto vlastně jsme tady my, Vaši kněží, abychom Vám pomohli, vysvětlili a řekli všechno to, co se týká křtu. Svou znalost čerpáme z odborných studií, které každý kněz absolvuje na tuzemských anebo zahraničních univerzitách. Nauka o křtu je jednotná a stejná ve všech římskokatolických farnostech po celém světě a za její dodržování a uplatňování osobně zodpovídá před svým nadřízeným každý farář.

2. Co je vlastně křest?

Křest je základem celého křesťanského života člověka, je branou k životu v Duchu. KKC (Katechismus katolické církve) 1213, KKP (Kodex kanonického práva) Kán. 849

 

Jestliže křest je základem, tak si hned představíme stavbu, která bude postupně na tomto základu vystavěna. Žádný vážně myslící člověk se nepustí do stavení základů pod dům s myšlenkou, že stejně nebude pokračovat ve výstavbě tohoto domu. A proto předpokládáme, že každý, kdo přijímá křest, bude na něm stavět nadále svůj náboženský život.

Prakticky: Pokud se rozhodnete pokřtít dítě, musíte si být vědomi toho, že od tohoto dne  budete své dítě vychovávat a vést v katolické víře.

3. Co působí křest?

Křest je bránou, která otevírá přístup ke svátostem. Křtem jsme byli osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými limity, jsme se zavázali k Kristu a staneme se účastníky jejího poslání. KKC 1213

Prakticky: Pouze pokřtěný člověk může přijmout další svátosti, tj. Zpovídat se, přistoupit k svatému přijímání, být biřmován, přijímat pomazání nemocných, řádně uzavřít manželství v Církvi. Od okamžiku křtu se křesťané stávají členem Církve a tím se na něj vztahují všechna práva, ale také povinnost, kterou chrání Církev. Každé narušení nebo nedodržování těchto povinností působí vinu.

4. Kdo je subjektem křtu?

- Subjektem křtu je Bůh. Člověk se svým křtem otvírá na působení Boha ve svém životě.

Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů… Nazýváme ho darem, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí, milostí, protože je udělován i viníkům.

Prakticky: Jelikož Bůh je ústředním subjektem křtu, je to On, Bůh, pro kterého rezervujeme první místo na žebříčku našich osobních hodnot. Všechno pochází od Něj a směřuje k Němu.

A proto se snažíme podřídit Jemu veškeré naše aktivity, povinnosti, v podstatě celý život. Není správný postoj, ve kterém Bůh a všechno co s ním souvisí a co obnáší se stává pouze něčím navíc, nějakým kulturním anebo tradičním doplňkem  běžného života.

5. Kdo může přijmout křest?

-  Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba: souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich, nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě. K tomu musí být opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství. KKP Kán. 868

 6. Kdy by se měl křest odložit

-  Jestliže zcela chybí opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství, je třeba křest odložit a důvod oznámit rodičům. KKP Kán.868

7. Jak zjistit, že dítě je vedeno a vychováváno v katolické víře?

Přede všemi ostatními jsou rodiče povinni slovem a příkladem vzdělávat své děti ve víře a praxi křesťanského života.  KKP Kán. 774 § 2.

Prakticky: Za život dítěte odpovídají rodiče. Jsou to rodiče, kteří vedou dítě k katolické víře, a proto je třeba klást otázky, zda nejsou sami proti katolické víře, co vědí rodiče o katolické víře, do jaké míry a jak prakticky rodiče aplikují katolicismus do svého každodenního života.

Katoličtí rodiče jsou povinni a oprávněni si vybrat prostředky a zařízení, která se mohou podle místních podmínek vhodněji postarat o katolickou výchovu dětí. Kán. 793 § 1.

 Rodiče svěřují své děti do škol, v nichž je postaráno o katolické výchově. Není- li to možné, musí se postarat o to, aby získali příslušné katolické výchovy mimo školu. Kán. 798

Prakticky: Rodiče od nejmladších let učí vhodným způsobem své dítě modlit se, mluví s ním o Bohu a o vztazích mezi Bohem a člověkem.

Ve vhodnou dobu rodiče seznamují dítě s křesťanskými povinnostmi. Vedou dítě do kostela, účastní se jeho nedělní Mše sv., Přihlašují dítě k řádnému vyučování náboženství, poskytují mu možnost další svátosti tj. Zpověď a pak svaté přijímání. Během celého vzdělávacího procesu mohou vždy obrátit se na pány, požádat o pomoc případně o vysvětlení některých náboženských otázek.

Vážení rodiče!
Tímto návodem jsem Vás chtěl srdečně oslovit a pomoct Vám. Pokud jste po pozorném přečtení tohoto textu zjistili, že souhlasí s Vaší představou a znalostmi o křtu a víře vůbec, rád bych Vás pozval k pokračování, v přípravě Vás ke slavení křtu. Zavolejte prosím na číslo 776 710 710, abychom mohli domluvit první datum našeho setkání.

V jiném případě jsem pořád k Vaší dispozici, abych Vám vysvětlil Vaše dilema a pomohl v pochopení učení Církve.

P.ThLic. Zbyszek Wawrowsk