Týden od Květné neděle až do neděle velikonoční je Velký nebo také svatým týdnem.

Jeho oslava vyžaduje odpovídající slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že "následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom získali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho život" ... (153) 

Poslední dny doby postní nesou jméno Svatý Týden.  Tyto dny jsou obecně věnovány památce Ježíšova utrpení. Tím se však zdůrazňuje jen jeden pól velikonočního tajemství. Celistvé pojetí a vnímání velikonoc je obsaženo v tom, že utrpení našeho Pána má svůj cíl, totiž jeho vzkříšení a vykoupení, které se slaví na Velikonočních nočních hodinách. (154) 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Největší dar věnovaný vykoupenému lidstvu

Svět nemá pokladu drahocennějšího nad mši svatou. Oběť mešní je nejúdivnějším darem nebes, je vrcholem a korunou všeho, co Boží láska a Boží všemohoucnost po dokonání díla vykupitelského člověčenstvu zůstavila…

Mše svatá je střediskem a srdcem veškeré bohoslužby. Veškeré útvary křesťanské bohopocty sbíhají se ve mši svaté jako ve svém zdroji a ohnisku. Kde mše svatá vytržena z kultu křesťanského, vyrván ústřední svorník…

Mše svatá je nejsvětějším pojítkem, vížícím nebe se zemí… Pojítkem živým, které udržuje neustálý převod nebeských, nadpřirozených sil milosti v lidstvo vykoupené.

 

Modlitby matek

Modlitební společenství  je katolická modlitební hnuti. Je jedním z mnoha způsobů, jak se maminky mohou postarat o své děti. Být matkou v křesťanském duchu znamená neustále se za své dítě modlit, a to nejen když dítě je malé po celém jeho životě. Modlitba za své dítě je nejlepším způsobem realizace mateřství. Hnuti s názvem "Modlitby matek" nabízí maminkám velmi konkrétní způsob společné praxe v okruhu pár osob.
V naší farnosti již několik matek se jednou za týden pravidelně schází na modlitbě.