Vážení rodiče,

S radostí vítám Váš zájem o křest vašeho dítěte.

Než přijdete na farní úřad požádat o křest, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

V naší farnosti se křtí děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště na území naší farnosti.

Rodiče, kteří mají trvalé bydliště v jiné farnosti a chtějí pokřtít dítě v našem kostele, jsou povinni tuto událost hlásit

farnímu úřadu v místě svého bydliště a až poté s písemným potvrzením příslušného farního úřadu se přihlásí k nám.

Funkci kmotra (kmotry) může být plnit pouze osobou starší 16 let pokřtěná v římskokatolické církvi.

Osoby starší 14 let, které mají zájem o svůj křest, se přihlásí osobně na našem úřadu.

Je třeba počítat s tím, že příprava na křtu dospělých trvá přibližně 1 rok.

1. Proč vůbec toto poučení?

- Dlouhodobá situace minulých let překážela a mnohdy dokonce zabraňovala lidem ke křesťanskému vzdělání a vedení pravidelného náboženského života. Tímto to k dnešnímu dni celé generace lidí nemají snadné, aby měli správné a plné představy o křtu. Proto vlastně jsme tu mi, Vaši kněží, abychom vám pomohli, vysvětlili a řekli vše, co se týká křtu. Svou znalostí čerpáme z odborných studií, které každý kněz absolvuje na tuzemských nebo zahraničních univerzitách. Nauka o křtu je jednotná a stejná ve všech římskokatolických farnostech po celém světě a za její dodržování a uplatňování osobně zodpovídá před svým nadřízeným každý farář.

2. Co je vlastně křest?

Křest je základem celého křesťanského života člověka, je branou k životu v Duchu. KKC (Katechismus katolické církve) 1213, KKP (Kodex kanonického práva) Kán. 849

Pokud je křest základem, tak představíme stavbu, která bude postupně na této základně postavena. Žádný vážně myslící člověk se nepustí do stavení základů pod domem s myšlenkou, že stejně nebude pokračovat ve výstavbě tohoto domu. A proto předpokládáme, že každý, kdo přijímá křest, bude nadále stavět svůj náboženský život.

Prakticky: Pokud se rozhodnete pokřtít dítě, musíte vědět, že od tohoto dne budete vychovávat a vést dítě v církevní víře.

3. Co působí křest?

Křest je bránou, která otevírá přístup ke svátostem. Křtem jsme byli osvobozeni od hříchu a znovuzrodeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými limity, jsme zavřeni k Kristu a staneme se účastníky jejího poslání. KKC 1213

Prakticky: Pouze pokřtěný člověk může přijímat další svátosti, tj. zpovídat se, přistoupit ke svatému přijímání, být biřmován, přijmout pomazání nemocných, řádně uzavřít manželství v Církvi. Od okamžiku křtu se stává křesťanským státem členem Církve a tím se na něj vztahují všechna práva, ale i povinnost uložená Církevem. Každé narušení nebo nedodržování těchto povinností působí vinu.

4. Kdo je subjektem křtu?

Podjekt křtu je Bůh. Člověk se svým křtem otevírá působení Boha ve svém životě.

Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů ... Nazýváme mu dar, protože je dáno těm, kteří nedělají nic, milují, protože jsou uděleni i vinným.

Prakticky: Jelikož Bůh je ústředním subjektem křtu, je On, Bůh, pro který si rezervujeme první místo na žebříčku našich osobních hodnot. Všechno pochází od Něj a směřuje k Němu.

A proto se snažíme podřídit Jemu veškeré naše aktivity, povinnosti, v podstatě celý život. Není správné postoj, ve kterém Bůh a všechno, co s ním souvisí a co stane, je jen něčím navíc, nějakým kulturním nebo tradičním doplňkem běžného života.

5. Kdo může přijmout křest?

- Aby dítě bylo dovoleno pokřtěno, je nutné: souhlas s rodiči nebo alespoň jedním z nich, nebo s těmi, kteří jsou legálně na místě. K tomu musí být opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolické náboženství. KKP Kán. 868

 6. Když se má mít křest odložit

- Pokud je zcela opuštěná opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolické náboženství, musí být odloženo a odkázáno na rodiče. KKP Kán.868

7. Jak zjistit, že dítě je vedeno a vychováváno v katolické víře?

Předem všemi ostatními jsou rodiče povinni slovem i příkladem vzdělávat své děti ve víře
a praxi křesťanského života.
 KKP Kán. 774 § 2.

Prakticky: Za život dítěte odpovídají rodiče. Jsou to rodiče, kteří vedou dítě k katolické víře, a proto je třeba klást otázky, zda nejsou rodiče sami proti katolické víře, co vědí rodiče o katolické víře, do jaké míry a jak prakticky rodiče aplikují katolicismus do svého každodenního života.

Katoličtí rodiče jsou povinni a oprávněni si zvolit prostředky a zařízení, které mohou podle místních podmínek vhodněji postarat o katolickou výchovu dětí. Kán. 793 § 1.

 Rodiče svěřují své děti těm školám, v nichž je postaráno o katolickou výchovu. Pokud
není možné, je povinen se postarat o to, aby získali příslušné katolické výchovy mimo školu. Kán. 798

Prakticky: Rodiče od nejmladších let učí vhodným způsobem své dítě modlit se, mluví s ním o Bohu ao vztahu mezí Bohem a člověkem.

Ve vhodnou dobu rodiče seznamují dítě s křesťanskými povinnostmi. Vedou dítě do kostela, účastní se ho nedělní Mše sv., Přihlašují dítě k řádnému vyučování náboženství, poskytují mu možnost dalších svátostí tj. zpověď a pak svaté přijímání. Během celého výchovného procesu se mohou rodiče vždy obrátit na faráře, požádat o pomoc případně o vysvětlení některých náboženských otázek.

 

Vážení rodiče!
Tímto návodem jsem vás chtěl srdečně oslovit a pomoct vám. Pokud jste po pozorném přečtení tohoto textu zjistili, že souhlasí s vaší představou a znalostmi o divnosti a víře vůbec, rád bych vás pozval k pokračování, připravit vás na slavení divinity. Zavolejte prosím na číslo 776 710 710, abychom mohli dohodnout první datum našeho setkání.


P.ThLic. Mikuláš Wawrowski